Biểu tượng dân tộc: Niềm tin và giá trị

“… đó là dấu hiệu đánh dấu sự kết thúc của một thời đại.

Chúng ta thay vì than thở, hãy đi xây dựng biểu tượng giá trị của thời đại mới!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s